Nowa Matura z języka obcego, czyli jakie zmiany czekają abiturientów w roku 2023 i w jaki sposób Centrum Konwersacji przygotowuje swoich Kursantów do tego ważnego egzaminu?

Od początku swojej działalności Centrum Konwersacji prowadzi zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Nasi ambitni Kursanci zgłaszają się zazwyczaj na rok przed maturą, ale mamy również i takich, którzy zapisują się dwa lata przed, by przy wsparciu naszych doświadczonych lektorów, w tym egzaminatorów maturalnych, skutecznie przygotować się do egzaminu na poziomie podstawowym lub/ i rozszerzonym.

Pisemny Egzamin maturalny z języka obcego zdaje się obowiązkowo na poziomie podstawowym, natomiast wersję rozszerzonąwybierają dodatkowo ci, dla których wynik z egzaminu rozszerzonego liczy się w rekrutacji przy wyborze kierunku studiów.

Obydwa egzaminy – podstawowy i rozszerzony – testują cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych (gramatykę) oraz umiejętność tworzenia krótszej wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym lub dłuższej wypowiedzi na poziomie rozszerzonym. Arkusze egzaminacyjne bazują na tych samych sprawnościach, różnica jest widoczna w poziomie trudności i zakresie leksykalnym oraz gramatycznym.

Nasi tegoroczni abiturienci przystąpią w tym roku po raz ostatni do egzaminu maturalnego w „starej” formule z 2015 roku, ale tych, którzy będą pisać egzamin w przyszłym roku, czekają istotne zmiany. Jakie? Już spieszymy z wyjaśnieniem.

Nowa Matura 2023 – zmiany!

  1. Podwyższenie poziomu egzaminu maturalnego podstawowego i rozszerzonego.

Do tej pory poziom podstawowy egzaminu był określony jako B1, natomiast od 2013 roku – będzie on podwyższony do B1+/B2*. Poziom B1+ będzie wymagany od ucznia przy realizacji zadań otwartych i gramatycznych, natomiast poziom B2* będzie sprawdzał umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o zakres struktur gramatycznych przypisany do poziomu podstawowego, to warto wspomnieć, że w zadaniach mogą pojawić się, np. III okres warunkowy i konstrukcja to be used to, będące dotychczas w wymaganiach na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony w dotychczasowej formule jest na poziomie B2, natomiast w nowej formule będzie on proporcjonalnie podwyższony do B2+/C1, a co za tym idzie, uczeń będzie musiał wykazać się bardzo szerokim zakresem słownictwa i struktur gramatycznych.

  1. Zmiana w długości poszczególnych części egzaminu (słuchania, czytania i pisania)

Na poziomie podstawowym, część rozumienia ze słuchu będzie wydłużona z 20 minut do 25 minut. Teksty do czytania ze zrozumieniem będą również dłuższe. Dotychczasowa długość części czytania to 900-1200 słów, natomiast na Nowej Maturze będzie to 1200-1450 wyrazów. Ponadto, przy tworzeniu wypowiedzi pisemnej, wymagany limit słów zostanie zwiększony z 80-130 słów na 100-150.

Na poziomie rozszerzonym, część rozumienia ze słuchu będzie również dłuższa o 5 minut i będzie trwała 30 minut. Część czytania ze zrozumieniem będzie obfitować w obszerne teksty, a ilość słów przypadająca na tę część zwiększy się o 200, czyli w sumie może zawierać aż 1800 słów, do zrealizowania niestety przy tym samym limicie czasowym co do tej pory. Wypowiedź pisemna poziomu rozszerzonego pozostanie na Nowej Maturze bez zmian, wyznaczony limit 200-250 słów nie zmieni się, jak również pozostaną takie same formy wypracowania: rozprawka, artykuł publicystyczny, bądź list formalny.

  1. Modyfikacja typów zadań w arkuszu egzaminacyjnym

Nowością na obu poziomach egzaminu będą liczne zadania otwarte, wymagające od maturzystów wpisania w luki różnego rodzaju treści lub napisania odpowiedzi na pytania, nawet w języku polskim. Z podobnymi typami zadań, uczniowie mieli już styczność na egzaminie 8-klasisty. Tym razem pojawią się one w poleceniach słuchania, jak również czytania ze zrozumieniem i będą wymagały od uczniów wnikliwej analizy opartej na realizacji kilku zadań związanych z tymi samymi tekstami. Na Nowej Maturze 2023 znikną natomiast te wymagające odpowiedzi: prawda/fałsz.

Natomiast w części poświęconej znajomości środków językowych, nadal będzie można spodziewać się transformacji, tłumaczenia fragmentów, słowotwórstwa i zadań z lukami, ale pojawią się dwie istotne nowości: gramatykalizacja, czyli wstawianie słów w odpowiedniej formie i właściwym miejscu w tekście oraz tzw. set leksykalny czyli znalezienie jednego i tego samego słowa, które można wstawić do każdego z  podanych trzech zdań. Warto jednak wspomnieć, że w transformacjach nie będzie podanego słowa – klucza.

  1. Ujednolicenie wartości poszczególnych części arkusza

Wszystkie części egzaminu zostaną rozplanowane w taki sposób, by wartość procentowa każdej z czterech sprawności językowej była podobna.

 

Ustny egzamin maturalny, będący egzaminem bez określania poziomu, a wyrażany za pomocą oceny punktowanej, nie zmieni sięi będzie miał taką samą formę. Nadal będzie obowiązywało wykonanie trzech zadań, poprzedzonych dwuminutową i nie punktowaną rozmową wstępną.

Zadanie pierwsze to odegranie roli z odniesieniem się i rozwinięciem czterech kropek/punktów. Zadanie drugie jest związane z opisem obrazka i udzieleniem odpowiedzi na dwa lub trzy pytania, natomiast najtrudniejsze polecenie trzecie oparte o materiał stymulujący wymaga dokonania wyboru i eliminacji właściwych propozycji, a także zbudowania dłuższych odpowiedzi na pytaniaegzaminatora.

Za cały egzamin ustny można uzyskać 30 punktów. Egzaminatorzy biorą pod lupę: sprawność komunikacyjną, zakres struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność, płynność wypowiedzi oraz wymowę.

 

Patrząc na skalę zmian przewidzianych na rok 2023 można śmiało wnioskować, iż nowy pisemny egzamin maturalny będzie z pewnością trudniejszy. Już samo podwyższenie poziomu obu wersji: podstawowej i rozszerzonej przy tym samym limicie czasowym egzaminu, jak również wprowadzenie licznych zadań otwartych w częściach rozumienia ze słuchu i czytania sprawiają, że Nowa Matura 2023 będzie olbrzymim wyzwaniem dla wielu przyszłych maturzystów.

 

Jak Centrum Konwersacji może pomóc?

Nasi lektorzy już wiedzą, jak będzie wyglądać arkusz maturalny, gdyż od kilku miesięcy regularnie uczestniczą w szkoleniach nt. Matury 2023, a jesienią zeszłego roku ruszyły pierwsze zajęcia przygotowujące do Nowej Matury dla uczniów klas przedmaturalnych. Kursanci oswajają się z nową formułą egzaminu, analizują nowe typy zadań maturalnych i skupiają się na tym, co sprawia im największą trudność. W Centrum Konwersacji dopasowujemy plan nauki do potrzeb słuchacza, jeśli trzeba, to kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności słuchania lub uczymy, jak napisać esej na maksymalną ilość punktów, a wszystko z myślą o tym, by przyszły abiturient poczuł się pewnie przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu.

Oprócz samego przygotowania do egzaminu maturalnego Centrum Konwersacji przeprowadza próbne egzaminy w symulowanych warunkach egzaminacyjnych, które są następnie sprawdzone wg właściwych kryteriów oceniania i omówione z kursantem.

Jeśli już wiesz, że za rok lub w przyszłości czeka Cię egzamin maturalny z języka obcego w nowej formule, bądź jesteś rodzicem dziecka, które będzie potrzebować profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu do tegoż egzaminu – zapraszamy do Centrum Konwersacji, przy pomocy i motywacji naszych doświadczonych lektorów i egzaminatorów – zdacie śpiewająco 😊.